تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

دست‌های خالی
 

 

 

چگونه سر ز خجالت برآورم بر ِ دوست

که خدمتی بسزا برنیامد از دستم...

حافظ

 

 

امان از ادعاهای سر به فلک‌کشیده و درون خالی...

امان از ما.