تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

... نَشکُو إلَیکَ فَقدَ نَبینا وَغَیبَةَ وَلینا ...
 

 

 

 

چقدر تنهاییم ما...