تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

یا ربِّ... یا ربِّ... یا ربِّ...
 

 

 

 

بگوید تا آنکه نفس قطع شود...