تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

یا خیر حبیب و محبوب...
 

 

 

 

 

چشمانم را می‌بندم به هجمه‌های غیر ِ تو.

باشد که تو بیدارم کنی...