تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

آی خاکی‌ها...
 

 

 

تا بوده همین بوده.

ابراهیم‌ها٬ اسماعیل‌ها را در مقتل عشق قربانی می‌کنند تا ما بیدار شویم...

 

راستی

ما چه قربانی کرده‌ایم در راه او؟

چقدر دل‌کنده‌ایم از هرچه فانی‌ست و چقدر دل‌داده‌ایم به هرچه باقی‌ست؟!

 

 

.......................................

پی‌نوشت: ...