تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

حیدریه (۳)
 

 

 

 

قصه‌ی چاه و درد دل علی(ع) با آن را می‌شنوم و

نمی‌شود گوشه‌ی ذهنم نیاید:

 

نکند امام زمان ِ تو هم چاهی دارد و ... ؟!