تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

پاییز
 

 

 

بعضی وقت‌ها هم آدم دوست داره یکی بیاد دستش رو بگیره و زل بزنه توی چشماش و بهش بگه:

چیزی نیست رفیق! من باهاتم...

 

 

.......................................

همین.