تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

آن امام هشتم...
 

 

یعنی میشود ما را بپذیرید؟!

مدتی در بهشت ِ گوهر شادتان بنشینیم و ...

 

نه زیارتنامه ای و نه دعایی.

ما به همین هم راضی هستیم!

که در بهشت ِ گوهرشادتان٬ همین که احساس کنیم در جوار شما هستیم٬ ما را بس!

بنشینیم و فقط نگاه کنیم.

به ظاهر و باطن ِ آنچه در این مسجد ِ پر رمز و راز میگذرد...

 

دلمان تنگ ِ مناجاتهای دم سحر ِ حرمتان است

دلمان تنگ ِ خوش خوش قدم زدن در صحن ها و رواق هایتان است

دلمان تنگ ِ خوش رویی و مهربانی خادمانتان است

اصلا دلمان تنگ ِ همان هل دادن های مردم٬ کنار ضریحتان است!

 

ما٬ دنیا دنیا دلمان برایتان تنگ است.

شما آلودگی و کدری ِ ما رو نگاه نکنید... و آنقدر با کرم هستید که به رویمان هم نمی آورید!

اما دلی داریم٬

میان انگشتان شما...

 

یعنی میشود ما را بپذیرید؟!

مدتی در بهشت ِ گوهر شادتان بنشینیم و ...

فقط نگاه کنیم.

با چشمانی منتظر و بارانی...