تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

ما را ببخش
 

 

 

 

 

عادت کرده‌ایم به روزهای بی‌تو.

انگار نه انگار.