تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

حتما ببینیدش
 

 

 

سهم من از عاشقی ست

بوسیدن روی ماه...