تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

اینجا چراغی روشن است (۲)
 

 

 

روزه بگیرد این دهه را٬

بسی مراقبت دارد این دهه را٬

که نصیبش خواهد شد اجری لا توصیف له...

 

التماس دعا