تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

عمویم
 

 

 

آبی نبود اگر که تو دریا نمی‌شدی

مشکی نبود اگر که تو سقا نمی‌شدی

 

این تیر با نگاه٬ نظر میزند تو را

حالا نمی‌شد این همه زیبا نمی‌شدی؟

 

می‌خواستی که تیر نگیرد تن تو را

کاری نداشت! خوش قد و بالا نمی‌شدی...

 

 

...