تسنیم

آنگاه که حضرت حق در کتابش فرمود: و مزاجه من تسنیم...(و می چشند شراب طهور تسنیم را...)

خوشا شیراز و ...
 

 

 

قدیمی ها خوب میفهمیدند ها...

میگویند: خاک٬ کشش دارد.

 

خاک شیراز٬

برای من که ۳ ٬ ۴ سال ِ اول ِ عمرم را در آن گذراندم٬

کشش دارد.

 

این را نه امروز که در آن بودم٬

و نه چند روز پیش که معلوم شد قرار است چند روزی اینجا باشیم فهمیدم.

 

این را هفته ی پیش فهمیدم.

وقتی مجتبی از شیراز پیامک زد که عجب صفایی دارد شهرتان!

شوق عجیبی برای این شهر در قلبم احساس کردم.

شهر عارفان...

شهر عاشقان...

 

اگر در حوصله مان گنجید٬ عرائضی هست پیرامون این شهر.

خدا توفیق دهد.

یا علی